DIJOUS SANT

En ple impacte sanitari i social de la pandèmia de l’coronavirus, que està causant una greu precarietat social i un intens patiment en tantes famílies del nostre país, l’Església espanyola, a través de Càritas i la Conferència Episcopal conviden a viure la Setmana Santa a clau de fraternitat amb tots els afectats.

 

La celebració del Dia de l’Amor Fratern en el dia de Dijous Sant és un moment privilegiat, en aquests dies que celebrem com Església la passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist, per cridar a viure la fraternitat i fer vida real el manament nou de l’ amor.

 

La fraternitat il·lumina l’esperança

Hi ha formes concretes d’expressar aquesta solidaritat i proximitat amb tots aquells que travessen per circumstàncies difícils a causa de l’coronavirus.

Una d’elles és el gest que Càritas i la Conferència Episcopal proposen per al dia de Dijous Sant amb el lema “La fraternitat il·lumina l’esperança”. Es tracta d’encendre una espelma en el moment de compartir el sopar, acompanyat d’una oració-benedicció.

Amb aquest gest es convida a unir-se a Jesús en el seu darrer sopar “Santa Cena” i a tots pels que Ell es lliura. En un dia on, a causa de l’aïllament, només hem pogut celebrar l’Eucaristia de manera virtual, aquest gest ens ajudarà a sentir-nos, si cap, més units entre nosaltres, més en comunió amb tots i amb tota la Humanitat sofrent per aquesta pandèmia global. A l’encendre una espelma, ens unim en comunitat fraterna i enllumenar la Pasqua que esperem.

 

Suport econòmic a les persones més vulnerables

Un altre gest a través del qual és possible expressar en el Dia de l’Amor Fratern aquesta proximitat solidària amb els afectats davant l’impacte de l’coronavirus és canalitzar aquest compromís a través del suport econòmic a la campanya d’emergència “Cada gest copmta” llançada per Càritas per donar suport les necessitats més urgents de les persones en situació més vulnerable.

Són innombrables les iniciatives solidàries que totes les 70 Càritas Diocesanes d’Espanya i cadascuna de las Diócesis estan desenvolupant, sota el lema “La Caritat No Tanca” per acompanyar les necessitats bàsiques dels que es troben en condicions de major precarietat, com són, entre d’altres, les persones sense llar, la gent gran o les famílies amb escassos recursos.

Els efectes de l’Covid-19 en les condicions econòmiques i socials de país estan sent molt intensos i tot indica que, a causa de la crisi d’ocupació en potència i la falta d’ingressos a la qual ja s’enfronten centenars de milers de famílies, les demandes de suport urgent van a multiplicar-se. En aquest escenari, els esforços d’acompanyament de Càritas estaran, com en ocasions recents, allà on les necessitats de les persones més fràgils siguin grans.

 

Fer memòria per estimar servint

Cada Dijous Sant, l’Església fa memòria agraïda del Sant Sopar de Jesús amb els seus deixebles i d’aquesta experiència radical de l’amor fratern que Jesús va voler expressar en el gest del lavatori dels peus, que és expressió de l’amor fet servei.

No hi ha amor si no s’aprèn a conjugar el verb servir, si no s’està disposat a despullar-se de tot allò que destorba, sense posar-se als peus d’aquell que ens necessita.

En aquest Dia de l’Amor Fratern de 2020, quan Jesús ens convida a seure a la seva taula, a compartir el pa i la vida, a aprendre la lliçó de el servei, és el moment en què aquest servei hem de centrar-lo de forma concreta en els colpejats pel coronavirus i, especialment, en els que estan en situació de major vulnerabilitat i exclusió social davant la pandèmia.

 

Algunes actituds per viure la fraternitat

Dins de la crida que Càritas i la Conferència Episcopal llancen per viure aquest any la jornada de l’Amor Fratern potenciant el valor de l’acollida, s’apunten algunes actituds que poden ajudar a viure l’amor fraternal:

  • Mirada atenta per descobrir la necessitat de l’altre, començant per aquells amb qui compartim la llar i el confinament.
  • Humilitat per reconèixer la pròpia vulnerabilitat i acollir l’afecte i la proximitat de l’altre.
  • Ajuda mútua. És l’hora d’una fraternitat intel·ligent, exemplar i creativa per superar l’individualisme i descobrir que ens necessitem tots.
  • Compassió. Sentir amb l’altre i estar a la banda compartint desànims i esperances.
  • Responsabilitat per cuidar-se i cuidar l’altre, assumint les conseqüències de les pròpies accions.
  • Gratuïtat. Estimar és donar, és donar-se, oferir el que sóc i tinc, encara que sembli insignificant.
  • Acompanyar com a expressió de l’amor fet servei generós, entregat i proper.
  • Pregar contemplant Crist en la seva Creu i mirant amb tendresa a tots els que pateixen.
  • Esperança, la que ve de Crist ressuscitat, que il·lusiona i obre a el futur perquè amb la Pasqua arriben dies de salvació i alegria.

 

Oració-benedicció

 Així mateix, i a fi d’acompanyar l’encesa d’una espelma en el moment de compartir el sopar, Càritas i la Conferència Episcopal proposen una oració-benedicció:

Gràcies Senyor, perquè ens vas estimar fins al final, fins a l’extrem que es pot estimar: donar la vida per un altre.

Gràcies Senyor, perquè en l’últim sopar vas partir el teu pa i vi, per saciar la nostra fam i la nostra set …

Gràcies Senyor, perquè en l’Eucaristia ens fas UN amb tu, ens unes a la teva vida, en la mesura que estem disposats a lliurar la nostra …

Gràcies Senyor, perquè en el pa i el vi ens lliures la teva vida i ens omples de la teva presència.

Gràcies Senyor, perquè has volgut celebrar el teu lliurament, al voltant d’una taula amb els teus amics, perquè fossin una comunitat d’amor.

Beneeix el nostre sopar, Senyor; beneeix als nostres germans més fràgils i malalts amb qui avui ens sentim especialment units; que la fraternitat il·lumini per a ells l’esperança.

AMEN.

 

Comptes «EMERGÈNCIA COVID 19»

SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223

CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871

BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202

SABADELL ES37 0081 0216 7700 0131 5935

Bizum Donativos con el código 00089

Teléfons de donacions: 900.33.99.99

#CadaGestoCuenta

#AmorFraterno

 

JUEVES SANTO

En pleno impacto sanitario y social de la pandemia del coronavirus, que está causando una grave precariedad social y un intenso sufrimiento en tantas familias de nuestro país, la Iglesia española, a través de Cáritas y la Conferencia Episcopal invitan a vivir la Semana Santa en clave de fraternidad con todos los afectados.

La celebración del Día del Amor Fraterno en el día de Jueves Santo es un momento privilegiado, en estos días que celebramos como Iglesia la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, para llamar a vivir la fraternidad y hacer vida real el mandamiento nuevo del amor.

La fraternidad alumbra la esperanza

Hay formas concretas de expresar esa solidaridad y cercanía con todos aquellos que atraviesan por circunstancias difíciles a causa del coronavirus.

Una de ellas es el gesto que Cáritas y la Conferencia Episcopal proponen para el día de Jueves Santo bajo el lema “La fraternidad alumbra la esperanza”. Se trata de encender una vela en el momento de compartir la cena, acompañado de una oración-bendición.

Con este gesto se invita a unirse a Jesús en su Última Cena y a todos por los que Él se entrega. En un día donde, a causa del aislamiento, sólo hemos podido celebrar la Eucaristía de manera virtual, este gesto nos ayudará a sentirnos, si cabe, más unidos entre nosotros, más en común-unión con todos y con toda la Humanidad sufriente por esta pandemia global. Al encender una vela, nos unimos en comunidad fraterna y alumbramos la Pascua que esperamos.

Apoyo económico a las personas más vulnerables

Otro gesto a través del cual es posible expresar en el Día del Amor Fraterno esa cercanía solidaria con los afectados ante el impacto del coronavirus es canalizar ese compromiso a través del apoyo económico a la campaña de emergencia “Cada gesto cuenta” lanzada por Cáritas para apoyar las necesidades más urgentes de las personas en situación más vulnerable.

Son innumerables las iniciativas solidarias que todas las 70 Cáritas Diocesanas de España y cada una de las Diócesis están desarrollando, bajo el lema “La Caridad No Cierra” para acompañar las necesidades básicas de quienes se encuentran en condiciones de mayor precariedad, como son, entre otros, las personas sin hogar, los mayores o las familias con escasos recursos.

Los efectos del Covid-19 en las condiciones económicas y sociales del país están siendo muy intensos y todo indica que, debido a la crisis de empleo en ciernes y la falta de ingresos a la que ya se enfrentan cientos de miles de familias, las demandas de apoyo urgente van a multiplicarse. En ese escenario, los esfuerzos de acompañamiento de Cáritas estarán, como en ocasiones recientes, allí donde las necesidades de las personas más frágiles sean mayores.

Hacer memoria para amar sirviendo

Cada Jueves Santo, la Iglesia hace memoria agradecida de la Última Cena de Jesús con sus discípulos y de esa experiencia radical del amor fraterno que Jesús quiso expresar en el gesto del lavatorio de los pies, que es expresión del amor hecho servicio.

No hay amor si no se aprende a conjugar el verbo servir, si no se está dispuesto a despojarse de todo aquello que estorba, sin ponerse a los pies de aquel que nos necesita.

En este Día del Amor Fraterno de 2020, cuando Jesús nos invita a sentarnos a su mesa, a compartir el pan y la vida, a aprender la lección del servicio, es el momento en el que este servicio debemos centrarlo de forma concreta en los golpeados por el coronavirus y, especialmente, en quienes están en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión social ante la pandemia.

Algunas actitudes para vivir la fraternidad

Dentro de la llamada que Cáritas y la Conferencia Episcopal lanzan para vivir este año la jornada del Amor Fraterno potenciando el valor de la acogida, se apuntan algunas actitudes que pueden ayudar a vivir el amor fraternal:

– Mirada atenta para descubrir la necesidad del otro, comenzando por aquellos con quienes compartimos el hogar y el confinamiento.

– Humildad para reconocer la propia vulnerabilidad y acoger el cariño y la cercanía del otro.

– Ayuda mutua. Es la hora de una fraternidad inteligente, ejemplar y creativa para superar el individualismo y descubrir que nos necesitamos todos.

– Compasión. Sentir con el otro y estar al lado compartiendo desalientos y esperanzas.

– Responsabilidad para cuidarse y cuidar al otro, asumiendo las consecuencias de las propias acciones.

– Gratuidad. Amar es dar, es dar-se, ofrecer lo que soy y tengo, aunque parezca insignificante.

– Acompañar como expresión del amor hecho servicio generoso, entregado y cercano.

– Orar contemplando a Cristo en su Cruz y mirando con ternura a todos los que sufren.

– Esperanza, la que viene de Cristo resucitado, que ilusiona y abre al futuro porque con la Pascua llegan días de salvación y alegría.

Oración-bendición

Asimismo, y con objeto de acompañar el encendido de una vela en el momento de compartir la cena, Cáritas y la Conferencia Episcopal proponen una oración-bendición:

Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar: dar la vida por otro.

Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino, para saciar nuestra hambre y nuestra sed…

Gracias Señor, porque en la Eucaristía nos haces UNO contigo, nos unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra…

Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia.

Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor.

Bendice nuestra cena, Señor; bendice a nuestros hermanos más frágiles y enfermos con quienes hoy nos sentimos especialmente unidos; que la fraternidad alumbre para ellos la esperanza.

AMEN.

Cuentas «EMERGENCIA COVID 19»

SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223

CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871

BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202

SABADELL ES37 0081 0216 7700 0131 5935

Bizum Donativos con el código 00089

Teléfono de donaciones: 900.33.99.99

#CadaGestoCuenta

#AmorFraterno

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa