Formació de voluntaris i contractats

Càritas vetlla per l’adequada formació dels agents en les tres dimensions bàsiques: identitat, capacitats de treball en l’acció social i habilitats personal/socials. Els nostres processos formatius s’esforcen per desenvolupar les aptituds i sobretot les actituds necessàries per ser acompanyants. No tant a capacitar per fer, com a formar per a que els que acompanyen puguin ser, saber i fer.

Aquests eixos transversals bàsics es contemplen a través dels àmbits:

  • Formació bàsica
    Formació necessària per els agents que s’incorporen a Càritas i aquells que mai l’han tinguda. Contempla motivacions, actituds, principis i criteris d’actuació segons la identitat de Càritas. Es té present el projecte, el nivell d’actuació del voluntari (o contractat) i l’entorn on desenvolupa l’activitat.
  • Formació específica
    Incorpora el coneixement dels aspectes més rellevants dels diversos programes / accions que es porten a terme (acolliment, construcció de la relació d’ajuda, estratègies d’intervenció, gestió i mediació del conflicte, treball en equip, programes de Càritas –acollida i acompanyament, gent gran, sociolaboral, migració,…-, campanyes institucionals, etc.).
  • Formació contínua i especialitzada
    Formació d’aprofundiment, que ens ajuda a mantenir el nivell de qualitat que requereixen les persones necessitades de cada programa/actuació. Té en compte les vessants relatives a la identitat, la realitat social i les habilitats -estratègies d’actuació de l’agent de Càritas-, així com el seu nivell d’actuació.